Rezultati Konkursa 2006/07

Prvo mesto osvojila je:

Nevena Buđevac


Nevena Buđevac radi kao docent na Učiteljskom fakuletu u Beogradu, gde predaje više predmeta iz oblasti psihologije obrazovanja (Pedagoška psihologija, Strategije uspešnog učenja, Upravljanje agresivnim ponašanjem učenika). Nakon dobijanja nagrade Fonda Katarina Marić – što joj je bio izuzetno važan podsticaj da nastavi da se bavi istraživačkim radom, upisala je doktorske studije na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. U svojim istraživanjima bavi se razvojem argumentativnog mišljenja kod dece, razvojem čitalačke pismenosti i mogućnostima učenja i razvoja kroz vršnjačku interakciju. Paralelno sa studijama u Beogradu, pohađala je i školu doktorskih studija Argupolis u Švajcarskoj, gde je naučila neophodne metode analize podataka koje je prikupila za doktorat. Tako je, zahvaljujući kolegama koji ne govore jezik na kom su govorili njeni ispitanici, uspela da razume ono što su joj ispitanici govorili. Usput je uspela i da doktorira 2013. godine. Bila je angažovana na više međunarodnih projekata iz oblasti obrazovanja. Jedan od projekata koji trenutno realizuje je koautorski osmislila i napisala sa kolegama iz Švajcarske, Estonije i Srbije. Projekat finansira Švajcarska nacionalna fondacija za nauku, a cilj projekta je osnaživanje budućih istraživača iz oblasti obrazovanja, budućih učitelja i nastavnika koji već rade u praksi da u svom radu izvode metodološki dobro osmišljena i kvalitetna istraživanja koja mogu doprineti razvoju obrazovanja. Ovo je u vezi i sa njenom ulogom rukovodioca Centra za naučno-istraživački rad studenata na Učiteljskom fakultetu, gde pokušava da inspiriše studente i nauči ih da istražuju i uživaju u istraživanju. Dugogodišnji je saradnik Istraživačke stanice Petnica, gde je prošla kroz sve uloge – od polaznika programa psihologije, preko mlađeg i stručnog saradnika, do rukovodioca programa. Tokom prethodne tri godine više puta je bila angažovana kao predavač po pozivu na Univerzitetu Tartu u Estoniji, gde je držala nastavu studentima master i doktorskih studija. Pomoćnik je glavnog urednika časopisa European Journal of Psychology of Education.

Pobednički rad:

Usvajanje naloga 'reci' i 'pitaj': sintaksički, semantički ili pragmatski razvoj?


Nevena Buđevac

mentor: Aleksandar Baucal, Beograd

U užem izboru bili su i sledeći radovi:

Bazične dimenzije ličnosti, empatija i tendencije ka amoralnom ponašanju kod osuđenika


Janko Međedović

odeljenje Niš, mentor Snežana Stojiljković

Utvrđivanje efekta veličine susedstva reči u srpskom jeziku


Marija Pižurica

odeljenje Novi Sad, mentor Petar Milin

Relacije između upitnika Lexi i dimenzija Ajzenkovog modela ličnosti


Beata Grabovac

odeljenje Novi Sad, mentor Dušanka Mitrović

Povezanost iracionalnih uverenja, sposobnosti za empatiju i nasilničkog ponašanja kod adolescenata


Aleksandra Milosavljević

odeljenje Beograd, mentor Tatjana Vukosavljević Gvozden

Metrijske karakteristike i faktorska struktura testa SRQ - instrumenta za procenu odnosa između braće i sestara


Kaja Damjanović

odeljenje Beograd, mentor Panta Kovačević

Relacije kriterijuma za izbor ljubavnog partnera sa dimenzijama afektivnog vezivanja i alternativnog petofaktorskog modela ličnosti


Bojana Dinić

odeljenje Novi Sad, mentor Snežana Smederevac

Nagrađeni radovi bili su prezentovani na skupu "14. Empirijska istrazivanja u Psihologiji (EIP08)" održanom 7-og februara 2008 na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tom prilikom su uručene i simbolične nagrade svim finalistima.

Fotografije sa dodele nagrada: